Zem a jej stavba

Interaktívne cvičenie z prírodopisu pre 8.ročník
Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Vyplň cvičenie
1. Vesmírny celok, ktorého súčasťou je slnečná sústava, sa volá
2. Vnútorný obal zemského plášťa sa volá
3. Zemská kôra sa delí na a
4. Hrubšiu a zložitejšiu stavbu má
5. Pevnina v minulosti tvorila jeden celok prakontinent , ten sa rozčlenil asi pred 200 miliónmi rokov na severnú a južnú , medzi nimi vznikol praoceán
6. Oceánska zemská kôra vzniká v , zaniká v . Ak sa stretnú dve pevninské litosferické platne, vznikajú pohoria.
7. Anorganická rovnorodá prírodnina sa volá Anorganická rôznorodá prírodnina sa volá .
8. Minerály, ktoré vznikajú v priestoroch, kde majú dostatok miesta na rast, voláme minerály, zaraďujeme sem a . Minerály, ktoré vznikajú v obmedzenom priestore a pri raste si prekážajú, voláme minerály, zaraďujeme sem zhluky kryštálov = . Minerály, ktoré nevytvárajú kryštály a tvoria hroznovité, kvapľovité alebo guľovité útvary, voláme minerály.
9. Horniny a minerály, ktoré ľudia získavajú a využívajú z neživej prírody, sa nazývajú suroviny. Miesta, kde sa v zemskej kôre nahromadili, sa volajú .
10. Minerály a horniny majú veľký význam pre poľnohospodárstvo, ich rozkladom vzniká základ .
11. Ropa, uhlie, zemný plyn sa ťažia na výrobu elektrickej energie, tepla, pohonných látok, preto sa nazývajú suroviny.
12.Uveď názvy minerálov, ktoré súvisia s históriou baníctva u nás:
minerál medi, objavený v Ľubietovej =
ílovitý minerál, objavený v Banskej Štiavnici =
minerál medi, objavený v Banskej Hodruši =
13.Uveď príklady vzácnych minerálov na Slovensku:
ťažil sa v Dubníku pri Prešove =
mineralogická rarita, len v okolí Banskej Štiavnice =
tvorí výzdobu Ochtinskej aragonitovej jaskyne, odroda aragonitu =